درراستای اعطای حق انتخاب به میهمانان با سلیقه، رنگ اتاق ها و سوئیت های هتل "هما" شیراز، همچون طبیعت رنگارنگ این شهر بهشتی، باهم متفاوت بوده و با ورود به هرکدام گویی از میان باغی از گل¬های رنگارنگ می گذرید.

سایر خدمات رفاهی

>